89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Koncepcja pracy szkoły
Koncepcja pracy Szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Koncepcja rozwoju Szkoły opiera się na kontynuacji wypracowanych i sprawdzonych działań, w sferze usług edukacyjnych i wychowawczych przy otwartości na zmiany będące efektem skutecznego planowania i świadomych zamierzeń. Podwyższanie jakości usług edukacyjnych jest nieustającym celem wszystkich pracowników Szkoły.

I. DYDAKTYKA

A. ZAPEWNIENIE UCZNIOM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU.
UZYSKANIE WYSOKICH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

 1. Motywowanie do uczęszczania na zajęcia i do uczenia się.
 2. Wdrażanie nowoczesnych metod organizowania, przeprowadzania i analizowania lekcji.
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień naukowo – technicznych uczniów poprzez organizowanie zróżnicowanych zajęć pozalekcyjnych.
 4. Podnoszenie skuteczności nauczania języków obcych.
 5. Wspieranie ucznia zdolnego i słabszego.
 6. Kształcenie umiejętności wykorzystywania informacji z różnych źródeł wiedzy oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 7. Rozbudowa i unowocześnianie bazy dydaktycznej Szkoły.

B. OCENIANIE – KONSTRUKTYWNY KOMPROMIS

 1. Wdrażanie, doskonalenie i przestrzeganie zasad oceniania wewnątrzszkolnego przedmiotowego i nauczycielskiego.
 2. Stosowanie motywacyjnego systemu oceniania uczniów.

C. PRZYGOTOWANIE DO MATURY I EGZAMINU ZAWODOWEGO

 1. Zielone światło dla przedmiotów maturalnych i zawodowych.
 2. Analiza jakościowa wyników egzaminu maturalnego i zawodowego.
 3. Poprawa wyników egzaminu maturalnego i zawodowego.
 4. Przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych.

D. KSZTAŁCENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ABSOLWENTA GOTOWEGO PODJĄĆ
PRACĘ ORAZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W SYSTEMIE DZIENNYM LUB
ZAOCZNYM

 1. Kreowanie absolwenta konkurencyjnego na europejskim rynku pracy.
 2. Dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb strategii rozwoju regionu.
 3. Promowanie wśród uczniów przedsiębiorczości.

II. WYCHOWANIE

A. UWZGLĘDNIENIE POTRZEB MŁODZIEŻY Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK,
A W SZCZEGÓLNOŚCI MŁODZIEŻY DOJEŻDŻAJĄCEJ

 1. Stworzenie oferty edukacyjnej dla młodzieży z różnych środowisk.
 2. Podtrzymanie i nawiązanie kontaktów z innymi szkołami.
 3. Współpraca z lokalnymi instytucjami, organizacjami i fundacjami.
 4. Kształtowanie uniwersalnych wartości: równości, tolerancji, humanizmu.

B. WSPÓLNE DZIAŁANIA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 1. Wzmocnienie pozytywnych relacji interpersonalnych społeczności Szkoły.
 2. Realizacja i wzbogacenie szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego
 3. Poprawa współpracy z rodzicami
 4. Skuteczne przeciwdziałanie przemocy i agresji.
 5. Skuteczne przeciwdziałanie narkomanii, nikotynizmowi i innym uzależnieniom wśród uczniów.

C. WPROWADZENIE I KULTYWAWANIE TRADYCJI I CEREMONIAŁU SZKOŁY

 1. Podtrzymywanie poczucia tożsamości Narodowej, językowej i regionalnej.
 2. Zakorzenienie wśród uczniów szacunku do symboliki i ceremoniału Szkoły.

D. WYCHOWANIE PRZEZ EKOLOGIĘ

 1. Edukacja ekologiczna wartością Szkoły.
 2. Promocja Sportu i propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Wzmocnienie środowiskowej funkcji Szkoły.
 4. Udział w akcjach i imprezach propagujących ekologię i zdrowy styl życia.

E. PLANOWANIE PRZYSZŁOŚCI UCZNIÓW

 1. Przygotowanie uczniów do planowania przyszłości.
 2. Obserwacja rynku pracy.
 3. Kształtowanie postaw obywatelskich.

III. ZARZĄDZANIE

A. NIEUSTANNE DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW SZKOŁY,      NOWOCZESNE I SPRAWNE ZARZĄDZANIE PODSTAWĄ SZKOŁY XXI WIEKU

 1. Gromadzenie, archiwizowanie i zarządzanie informacją podstawą nowoczesnej Szkoły XXI wieku.
 2. Edukacja i autoedukacja nauczycieli Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach kluczem budowania nowoczesnej Szkoły.
 3. Doskonalenie systemu oceniania pracy nauczycieli.
 4. Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.
 5. Modernizacja materialnej bazy Szkoły.
 6. Rozwijanie innych form kształcenia w celu pozyskania środków.

B. SKUTECZNY MARKETING

 1. Marketing edukacyjny Szkoły.
 2. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
 3. Współpraca z organem prowadzącym szkołę w celu ustalenia wspólnych kierunków rozwoju.

Poprawiony: niedziela, 11 września 2022 11:41
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.