89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home plan naboru 2024/2025
technik budownictwa
w przygotowaniu


galeria pracowni szkolnychTechnik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma szczególne znaczenie w gospodarce kraju. Zatem zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie istniało.


Zawód - technik budownictwa - jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczniowie podejmujący naukę w tym kierunku oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się także przedmiotów zawodowych. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu biorąc udział w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych realizowanych u pracodawców.

 

Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów ścian dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.

Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz organizuje przebieg prac. Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem.

 

Przyszłym zawodowcom zapewnimy bardzo dobre warunki do nauki.

Dysponujemy klasopracowniami wyposażonymi w sprzęt multimedialny oraz specjalistycznymi pracowniami wyposażonymi w programy do sporządzania projektów budowlanych (AutoCAD), kosztorysów inwestorskich i ofertowych (Norma-Pro).

 

Uczeń, w trakcie pięcioletniej nauki w szkole, zdaje dwa egzaminy zawodowe:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych

oraz sporządzanie kosztorysów

 

Każda kwalifikacja zawodowa - realizowana w kolejnych etapach nauki w technikum budownictwa, wymaga zdania egzaminu potwierdzającego posiadany zakres wiedzy i umiejętności budowlanych dla danej kwalifikacji. Po uzyskaniu pozytywnych wyników ze wszystkich dwóch kwalifikacji zawodowych będziesz mógł pochwalić się tytułem technik budownictwa. Dyplom, który uzyskasz, będzie Twoją przepustką do zdobywania pokrewnych kwalifikacji zawodowych, mocnym wsparciem i ułatwieniem podczas kontynuowania nauki na wyższej uczelni lub podstawą do podjęcia zatrudnienia w firmie budowlanej.

 

Zadania zawodowe:

w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

· wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych,.

· wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych,

· wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

· wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;

w zakresie kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów:

· organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy,

· organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego,

· organizowanie i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych,

· organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej,

· sporządzanie kosztorysów robót budowlanych.

 

Absolwent szkoły będzie potrafił:

· posługiwać się dokumentacją budowy, projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, i instrukcjami dotyczącymi zagospodarowania terenu budowy, wykonywania robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych oraz robót remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych,

· dobierać materiały, narzędzia, sprzęt, środki transportu, oraz sposoby do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych,

· wykonywać zbrojenie elementów konstrukcji z betonu,

· przygotowywać, układać i zagęszczać mieszankę betonową oraz pielęgnować świeży beton,

· wykonywać murowe konstrukcje budowlane,

· montować i konstrukcje stalowe, żelbetowe i drewniane,

· wykonywać roboty remontowe i rozbiórkowe związane z konstrukcjami budowlanymi,

· sporządzać harmonogramy oraz zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych,

· koordynować pracę zespołów roboczych oraz kontrolować wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, robót ziemnych, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót wykończeniowych, remontowych i rozbiórkowych obiektów budowlanych,

· sporządzać plan zagospodarowania terenu budowy, wnioski o pozwolenie na remont, rozbiórkę obiektów budowlanych,

· przestrzegać zasad sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego,

· wykonywać inwentaryzację obiektów budowlanych przeznaczonych do remontu i rozbiórki,

· sporządzać przedmiary i obmiary robót budowlanych oraz kosztorysy,

· stosować programy komputerowe w zakresie realizacji zadań zawodowych,

a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

· przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii i stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

· udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia,

· stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,

· posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji w zakresie realizacji zadań zawodowych,

· organizować pracę małego zespołu.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent tego kierunku może być zatrudniony na stanowisku technika w:

przedsiębiorstwach budowlanych,

wytwórniach prefabrykatów,

laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,

biurach projektowych,

hurtowniach materiałów budowlanych,

administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,

instytucjach naukowo-badawczych,

pracowniach konserwacji zabytków.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych.

 

Zawód budowlany był, jest i zawsze będzie istotnym elementem gospodarki krajowej. Nowe mosty, drogi, budynki nie rosną, jak grzyby po deszczu, lecz dzięki fachowcom budowlanym, którym możesz zostać i Ty. Zapraszamy do naszej szkoły!!!

 

 

Dokumenty, z którym warto się zapoznać:

· ramowy plan nauczania dla zawodu technik budownictwa;

· podstawa programowa dla zawodu technik budownictwa.


ï powrót do strony głównej


Poprawiony: piątek, 08 maja 2020 19:28
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.