89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home plan naboru 2024/2025
technik pojazdów samochodowych


galeria pracowni szkolnychTechnik pojazdów samochodowych przeprowadza diagnostykę, obsługę, naprawę i konserwację pojazdów samochodowych, ich układów, podzespołów i zespołów, zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami producentów oraz dokonuje kontroli ogólnego stanu technicznego pojazdów samochodowych.

Do głównych zadań zawodowych technika pojazdów samochodowych można zaliczyć m.in.:

· organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,

· przyjmowaniepojazdów samochodowych do obsługi i naprawy,

· ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,

· wyszukiwanie usterek za pomocą specjalistycznego sprzętu,

· demontaż i montaż części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz ich weryfikacja,

· wykonywanie napraw układów, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

· dobór oraz zastosowanie odpowiednich części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych,

· zabezpieczanie i segregacja zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji,

· przeprowadzanie rozruchu oraz prób działania pojazdów samochodowych po naprawie,

· sprawdzanie poprawności działania wszelkich mechanizmów oraz elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontrolnych i pomocniczych,

· przeprowadzanie kontroli jakości wykonanych prac obsługowo-naprawczych,

· wykonywanie rozliczeń kosztów usług w zakresie diagnostyki, obsługi, naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych,

· prowadzenie dokumentacji wykonanych napraw,

· diagnozowanie stanu technicznego pojazdów samochodowych,

· obsługiwanie i naprawianie pojazdów samochodowych,

· organizowanie i nadzorowanie procesu obsługi pojazdów samochodowych,

· przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych,

· sporządzanie dokumentacji obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

· sporządzanie kosztorysu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

· kontrolowanie poprawności wykonania obsługi i naprawy,

· nadzorowanie obsługi codziennej i konserwacji maszyn oraz urządzeń stosowanych do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,

· ocenianie stanu technicznego układów i zespołów pojazdów samochodowych,

· weryfikowanie stanu technicznego pojazdu samochodowego podczas okresowego badania technicznego pojazdu samochodowego,

· prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów samochodowych,

· posługiwanie się dokumentacją techniczną pojazdów samochodowych,

· stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.

 

Dodatkowe zadania zawodowe:

· podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisowania
i naprawy pojazdów samochodowych;

· organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.

 

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.

Od technika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów oraz organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Praca technika pojazdów samochodowych może być wykonywana w stacjach obsługi i kontroli pojazdów, warsztatach obsługowo-naprawczych, halach produkcyjnych, garażach, innych przystosowanych pomieszczeniach do diagnostyki, obsługi, kontroli i naprawy pojazdów samochodowych wyposażonych, np. w kanał naprawczy i miejsce do kontroli i diagnostyki.

Podczas wykonywania swojej pracy technik pojazdów samochodowych ma styczność z klientem. Zazwyczaj od użytkownika pojazdu uzyskuje pierwsze i niezbędne informacje dotyczące jego stanu technicznego, ewentualnych usterek i awarii oraz uwag dotyczących nieprawidłowego działania oraz problemów z eksploatacją. Technik pojazdów samochodowych może współpracować również z dostawcami części zamiennych oraz z podwykonawcami m.in. firmami specjalizującymi się w regeneracjach podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

Specyfika zawodu, rozwój rynku motoryzacyjnego i oczekiwania klientów wymagają od technika pojazdów samochodowych odpowiedzialności związanej z poziomem oferowanych usług. Dlatego powinien on wykazywać gotowość do dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji. Technik pojazdów samochodowych ponadto zna i stosuje przepisy ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdami. Ponadto technik pojazdów samochodowych może uzupełnić swoje wykształcenie korzystając z oferty szkoleniowej firm lub z kursów zawodowych.

 

Zatrudnienie w zawodzie technik pojazdów samochodowych oferują:

· prywatne firmy świadczące usługi z zakresu diagnostyki, obsługi, naprawy, handlu i sprzedaży pojazdów,

· przedsiębiorstwa produkcyjne (np. fabryki samochodów),

· instytucje publiczne (np. miejskie zakłady komunikacji).

 

Miejscem zatrudnienia mogą być także:

· warsztaty obsługowo-naprawcze specjalizujące się w diagnostyce, obsłudze i naprawach pojazdów samochodowych,

· stacje serwisowe,

· stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,

· autoryzowane stacje obsługi pojazdów,

· w salonach sprzedaży pojazdów samochodowych,

· przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacją,

· w firmach ubezpieczeniowych prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne i likwidację szkód,

· w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,

· w stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień).

· firmy świadczące usługi przewozowe (diagnostyka, obsługa i naprawa własnego taboru),

· przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej,

· firmy zajmujące się obrotem samochodowymi częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi,

· przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych.

 

Technik pojazdów samochodowych może również założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu diagnostyki, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Zawód technik pojazdów samochodowych w skali kraju jest na ogół zawodem zrównoważonym, tzn. liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w tym zawodzie.

 

Uczeń, w trakcie pięcioletniej nauki w szkole, zdaje dwa egzaminy zawodowe:

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa

pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi

pojazdów samochodowych

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych;

• obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych;

• organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych.

 

Dokumenty, z którym warto się zapoznać:

· ramowy plan nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych;

· podstawa programowa dla zawodu technik pojazdów samochodowych.


ï powrót do strony głównej


Poprawiony: niedziela, 17 maja 2020 12:34
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.