89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home OCHRONA DANYCH
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 


Informacje dotyczące RODO


Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:

Administratorem danych osobowych w podmiocie o nazwie Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, ul. Kościerska 11-11A, 89 – 600 Chojnice jest Dyrektor Szkoły, tel. 52 397 30 72.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, Pan Dariusz Laska, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) i Kodeksu pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania
na podstawie przepisów prawa.

W szkole rejestruje się dane osobowe za pomocą monitoringu (systemu kamer) wewnętrznych
i na zewnątrz budynku w celu:

• zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

• ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
uczniów i pracowników szkoły;

• wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

• ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

• zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

• zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres maksymalnie jednego tygodnia, a następnie automatycznie kasowane przez system. Wgląd w nagrania mają tylko osoby upoważnione.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

– osoby te kwestionują prawidłowość danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się   
usunięciu danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań w/w. szkoły.


 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 18 marca 2024 08:06
 

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.