89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home Rada Rodziców
rada rodziców
DRODZY RODZICE

 

Ze wszystkimi sprawami
dotyczącymi pracy Rady Rodziców
można zwracać się bezpośrednio do przewodniczącej Rady
Pani Iwony Czarnowskiej, 

Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii
na temat pracy szkoły.
Opinię oraz wnioski, w każdej sprawie,

można składać na adres e-mail

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub telefonicznie do przewodniczącej Rady Rodziców.Działalność Rady Rodziców możliwa jest dzięki Waszemu wsparciu finansowemu.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy w ubiegłym roku szkolnym zasilili swoimi wpłatami
nasz fundusz.
Mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym także możemy liczyć 
na wsparcie finansowe Rodziców.
Dlatego też, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem!
pomóżmy Naszym dzieciom i naszej szkole.
Składki na fundusz Rady Rodziców określone są w wysokości 50zł/rok.

KAŻDE WSPARCIE FINANSOWE MA ZNACZENIE
DLA DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEJ RADY RODZICÓW.


Działalność Rady ma przede wszystkim na celu zapewnienie
jak najlepszych warunków naszym dzieciom.

Rada Rodziców stara się wydawać fundusze otrzymane od Państwa
rozsądnie i racjonalnie mając na uwadze dobro Naszych dzieci.
Dlatego też apelujemy do Państwa o systematyczne wpłacanie składek
na konto Rady Rodziców.

W CZASIE SPOTKAŃ Z RODZICAMI
WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW
MOŻNA DOKONYWAĆ
U PRZEWODNICZĄCEGO KLASOWEJ RADY RODZICÓW
LUB WYCHOWAWCY
LUB SEKRETARIACIE SZKOŁY


Rada Rodziców
przy Technikum nr 1
w Chojnicach
ul. Kościerska 11
89 - 600 Chojnice


nr rachunku bankowego,
na który można wpłacać składki:

 


93 8146 0003 0000 9784 5000 0001

 


 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 października 2019 10:16
 
Prezydium Rady Rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców
na rok szkolny 2019/2020

przewodniczący

Pani Iwona Czarnowska

wiceprzewodniczący

Pan Joanna Oler

sekretarz

Pan Katarzyna Gryndenman

członek prezydium

Pan Mirosław Januszewski

członek prezydium

Pan Katarzyna Grada

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców
na rok szkolny 2019/2020

przewodniczący

Pan Joanna Gliniecka

wiceprzewodniczący

Pan Łukasz Prabucki

sekretarz

Pani Alina Lewandowska

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 października 2019 10:19
 
Regulamin Rady Rodziców

 

 

Regulamin

Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l  im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”
w Chojnicach
ROZDZIAŁ I

 

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

Poprawiony: piątek, 05 października 2018 07:14
Więcej…
 
Kompetencje Rady Rodziców

 

Kompetencje Rady Rodziców reguluje Ustawa o Systemie Oświaty oraz Statut Szkoły

STATUT

 ZESPOŁU  SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH  NR  1 
im. Tajnej Organizacji Wojskowej
 „Gryf Pomorski”

w Chojnicach

  §14 

 1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rad rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
  wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje
  jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
  w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
  w szczególności:

1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad
oddziałowych, o których mowa w ust. 2  do rady rodziców szkoły.
 

§14a 

 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły,
  organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)    uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   a)    programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści
   i działania o charakterze wychowawczym skierowane
   do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
   b)    programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
   uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego
   wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
   skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności
kształcenia lub wychowania szkoły;

3)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez
dyrektora szkoły.

 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
  nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu,
  o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor
  szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
  Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia
  programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może
  gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców
  oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin,
  o którym mowa w §14 ust. 4.


Poprawiony: sobota, 14 listopada 2009 08:33
 


CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.