89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home procedury egzaminu
procedury egzaminu zawodowego
Spis treści
procedury egzaminu zawodowego
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

 

Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego

 

ZN   – Zespół Nadzorujący
SZN – Szkolny Zespół Nadzorujący
CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

 1. Etap pisemny egzaminu zawodowego odbywa się w terminie ustalonym przez dyrektora CKE i ogłoszonym na stronie internetowej www.cke.edu.pl, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.
 2. Na około pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN, w obecności przedstawicieli zdających, odbiera od przewodniczącego SZN:   
  • odpowiednią liczbę i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi, 
  • listę zdających przystępujących do egzaminu w danej sali (na tej liście potwierdza się odbiór kart odpowiedzi po egzaminie od zdających),
  • druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali,
  • naklejki z kodem kreskowym.
 3. Przewodniczący ZN przenosi arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi do odpowiedniej sali.
 4. O wyznaczonej przez przewodniczącego SZN godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i okazać go przed wejściem na salę.
 5. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany etap pisemny egzaminu zawodowego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
 6. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący SZN.
 7. Po rozdaniu materiałów zdającym przewodniczący ZN przypomina o:
  • obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza
  • konieczności sprawdzenia kompletności arkusza i karty odpowiedzi,
  • wpisaniu daty urodzenia i symbolu cyfrowego zawodu.
  • Zdający sprawdzają, czy arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi są kompletne i czytelne. W razie potrzeby zgłaszają braki przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze lub karty odpowiedzi. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący ZN zamieszcza w protokole przebiegu etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Protokół podpisuje czytelnie zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub w karcie odpowiedzi.
  • Zdający zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.
  • Zdający wpisują na karcie odpowiedzi numer ewidencyjny PESEL, datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu i wersję arkusza - zgodnie z instrukcją
   przewodniczącego ZN, przyklejają naklejki z numerem PESEL. Zdający nie podpisują kart odpowiedzi.
  • W czasie trwania etapu pisemnego egzaminu zawodowego na stolikach znajdują się tylko arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi.
  • Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem „Instrukcji dla zdającego”.
  • Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, godzinę rozpoczęcia i godzinę zakończenia egzaminu.
  • Niewykorzystane materiały, w tym arkusze lub karty z uszkodzeniami, brakami, nieobecnych jeden z członków zespołu nadzorującego umieszcza w kopercie i zakleja.
  • Czas trwania egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia egzaminu i wynosi 120 minut. Dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zdających z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania i o potrzebie kształcenia specjalnego czas ten może być wydłużony nie więcej niż o 30 minut.
  • W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN porozumiewa się z przewodniczącym SZN, a ten przerywa etap pisemny egzaminu dla danego zdającego i unieważnia jego pracę.
  • Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przez podniesienie ręki. Odbiór kart od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym. W takim przypadku ZN zatrzymuje również arkusze egzaminacyjne i oddaje je zdającym po zakończeniu egzaminu.
  • Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący ZN informuje zdających, ile czasu pozostało do zakończenia egzaminu. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika, stroną zadrukowaną do blatu.
  • Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.
  • Członkowie ZN odbierają od zdających karty odpowiedzi i sprawdzają w ich obecności poprawność wpisanego numeru ewidencyjnego PESEL, daty urodzenia, symbolu cyfrowego zawodu i wersji arkusza oraz czy przyklejona est naklejka z PESELEM zdającego.
  • Po zakończeniu egzaminu, w obecności zdających lub wyłonionych spośród nich przedstawicieli, członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały związane z przebiegiem egzaminu, zgodnie z instrukcją właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. W obecności zdających zaklejają kopertę z kartami odpowiedzi z danej sali. Sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali i weryfikują listę obecności zdających. Przewodniczący ZN przekazuje materiały przewodniczącemu SZN.

     Poprawiony: sobota, 06 czerwca 2009 13:26
   

  bottom
  top

  bottom

  (c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.