89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home terminarz naboru
Terminarz naboru 2019/2020

 

Terminy dotyczące przyjęć do szkoły:

 Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13 maja 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

do 19 czerwca 2019 r.

Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył oraz zaświadczenia o uzyskaniu tytułu uprawniającego kandydata do przyjęcia w pierwszej kolejności.

od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności oraz spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza
lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

od 13 maja 2019 r.

do 04 lipca 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5 lipca 2019 r.

do godz. 10:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

do 8 lipca 2019 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum i oryginału zaświadczenia o  wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 10 lipca 2019 r.

do godz. 14:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2019 r.

do godz. 12:00

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym - art. 158 ust. 6-9 u. p. o. oraz art. 20zc u. o. s.o. w zw. z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art.203 u. p. w. u. p. o., art.165 ust.3 u. p. w. u. p.o.

od 12 lipca 2019 r.

do 8 sierpnia 2019 r.

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 29 kwietnia 2019 10:12
 

bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.