89-604 Chojnice;  ul. Koscierska 11;   tel./fax (052)397 30 72;  e-mail: sekretariat @ technikum1chojnice.pl

top

Plan dojazdu

ARCHIWUM


Home
Technikum nr 1 Chojnice
KOMUNIKAT dot. przyjmowania interesantów

 

K O M U N I K A T
w sprawie zasad przyjmowania interesantów w Technikum nr 1 w Chojnicach

Z uwagi na zwiększone zagrożenie dla zdrowia publicznego wirusem SARS-Cov–2 i w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov–2 wstrzymuję w terminie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania, bezpośrednią obsługę interesantów w sekretariacie Technikum nr 1 w Chojnicach.

W przypadku konieczności osobistego kontaktu celem załatwienia sprawy należy umówić się bezpośrednio z pracownikiem sekretariatu Technikum nr 1 w Chojnicach telefonicznie: 52 397 30 72 lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Osobista obsługa umówionych wcześniej interesantów odbywać się będzie we wskazanym miejscu na terenie Szkoły.

Z chwilą wejścia do budynku Szkoły wszyscy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, zachowania wymaganej odległości oraz używania rękawic ochronnych lub stosowania płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściu głównym do Szkoły.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause

 

Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 19:37
 
KONTYNUACJA NAUKI ZDALNEJ od 9 listopada 2020 r.

 


Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy

Minister Edukacji i Nauki opublikował kolejne rozporządzenie
obowiązujące od poniedziałku, 9 listopada 2020 r.

tekst jednolity rozporządzenia

Oznacza to, że uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego –
do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie
w trybie zdalnym.

W związku z powyższym, wszystkie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone, 
jak dotychczas, zgodnie z planem lekcji, z wykorzystaniem metod 
kształcenia na odległość.

Uczniowie nadal będą otrzymywali od nauczycieli materiały do samodzielnej pracy
za pośrednictwem e-dziennika, szkolnej platformy Moodle natomiast lekcje on-line
będą realizowane z wykorzystaniem m. in. aplikacji Microsoft Teams i Google Meet.

Bardzo proszę o bieżące śledzenie informacji przesyłanych za pośrednictwem 
komunikatora w e-dzienniku.

Bardzo proszę również o stosowanie się do obostrzeń Ministra Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tekst jednolity zarządzenia w sprawie kontynuacji nauki zdalnej w Technikum nr 1
w Chojnicach zostanie przesłany wszystkim uczniom i ich rodzicom
za pośrednictwem e-dziennika.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause


Poprawiony: niedziela, 08 listopada 2020 19:20
 
KONTYNUACJA NAUKI ZDALNEJ

 


Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy

W związku z ukazaniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 
z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 1870), 
do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, za pośrednictwem e-dziennika,
zostały przesłane nowe regulacje – Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Technikum nr 1 w Chojnicach
w sprawie kontynuowania nauczania zdalnego.

Proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause

 
NAUKA ZDALNA od 19 października 2020 r.

 


Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku, 19 października 2020 r.
uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na tryb kształcenia na odległość.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne, w strefie czerwonej, będą prowadzone zgodnie
z planem lekcji, z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

W związku z powyższym, od poniedziałku, za pośrednictwem e-dziennika,
uczniowie będą otrzymywali od nauczycieli materiały do samodzielnej pracy w domu.

Bardzo proszę o bieżące śledzenie informacji przesyłanych za pośrednictwem 
e-dziennika.

Bardzo proszę również o stosowanie się do obostrzeń Ministra Zdrowia 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, będą obowiązywały do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie.

Tekst jednolity zarządzenia w sprawie wprowadzenia nauki zdalnej w Technikum nr 1
w Chojnicach zostanie przesłany wszystkim uczniom i ich rodzicom 
za pośrednictwem e-dziennika.

Dyrektor Szkoły
Adam Krause

 

 

 

Poprawiony: sobota, 17 października 2020 21:38
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2020

 


Miło nam poinformować, że wśród 393 uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w minionym roku szkolnym i otrzymali na rok szkolny 2020/2021 stypendium Prezesa Rady Ministrów znaleźli się nasi uczniowie: Zuzanna Maciejewska oraz Mateusz Naklicki.

WIELKIE GRATULACJE DLA NASZYCH STYPENDYSTÓW

Życzymy kolejnych sukcesów


 

 

Poprawiony: piątek, 09 października 2020 12:37
 
WYTYCZNE DOT. ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

 

S T R A T E G I A
Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową
w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19
w Technikum nr 1 w Chojnicach w roku szkolnym 2020/2021

Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową
w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Technikum nr 1 w Chojnicach w roku szkolnym 2020/2021 - tekst jednolity

pobierz

Wytyczne dot. zachowania bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie Technikum nr 1 w Chojnicach od dnia 1 września 2020 r. - wyciąg ze Strategii

pobierz

 

Poprawiony: sobota, 05 września 2020 17:21
 
Deklaracja Dostępności Technikum nr 1 w Chojnicach

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach


Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Technikum nr 1
w Chojnicach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

• Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane
w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.

• Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

• Brak audiodeskrypcji w materiałach wideo, dostosowanie niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

• Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

• Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły

• E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

• Telefon: 52 397 30 72


Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Chojnickiego

Adres: ul. 31 Stycznia 56 , 89-600 Chojnice

• E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon: 52 39 66 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Centrum Nauk Technicznych w Chojnicach, ul. Kościerska 11-11A, 89-600 Chojnice

 

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście główne, od strony ul. Kościerskiej, oraz od strony sekretariatu szkoły nie są dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Do tych wejść prowadzą schody. Jedynie wejście na halę sportową, od strony boiska ORLIK, posiada wejście z powierzchni chodnika.

Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, przywołujący pracownika. Po prawej stronie znajduje się portiernia, w której można złożyć dokumenty poza godzinami pracy sekretariatu Szkoły. W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem Szkoły, zostanie on wezwany przez pracownika obsługi. Sekretariat Szkoły znajduje się na parterze budynku. Brakuje w nim obniżonych lad. Brakuje również pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na dwóch parkingach nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

Poprawiony: poniedziałek, 13 września 2021 18:00
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

klasy I

7 września 2020 r., poniedziałek, godz. 16:00

pobierz harmonogram

klasy II i III

8 września 2020 r., wtorek, godz. 16:00

pobierz harmonogram

klasy IV

9 września 2020 r., środa, godz. 16:00

pobierz harmonogram

Poprawiony: sobota, 05 września 2020 17:01
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 10 z 36

Branżowa Szkoła II

Szkoła Policealna

CKZ-młodociani


bottom
top

bottom

(c) 2009 ZSP nr 1  Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Theme, ftp manager. Valid XHTML and CSS.